Ansvarsforhold

ANSVAR FOR PRAKTISERING AV YOGA

Vi forholder seg til normale etiske retningslinjer som gjelder generelt i det norske samfunn.
I tillegg følger vi de yogiske prinsipper knyttet til åpenhet, ærlighet og redelighet.

Vi tilbyr en forsvarlig yogaundervisning med elevens helse i fokus.
Dog vil den enkelte elev selv ha ansvar for å utøve yoga på en slik måte at egen helse/kropp ivaretas.
Det er kun eleven selv som vet om personlige fysiske og mentale forhold som må tas hensyn til.

Det er svært viktig at eleven følger lærerens anvisninger mht. å ta hensyn til egne fysiske og mentale forhold.

Yoga skal utøves med sunn fornuft, tålmodighet og ro.

Vi er ikke ansvarlig for evt. fysiske eller mentale belastninger eleven pådrar seg under utførelsen av yoga. Eleven må selv ta ansvar for utføringen på en slik måte at egen fysisk og mental helse ivaretas. Ved påmelding bekrefter eleven å følge disse retningslinjene.

Det er ikke anledning til å delta på kurs, workshops eller retreater hvis man er påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

Vi forbeholder oss retten til å utvise eller ekskludere elever som ikke følger retningslinjer iht. ansvar.  Dette vil meddeles skriftlig etter avholdt samtale.

Copyright INDRE STILLHET – Anita Abrahamsen.