Anita Abrahamsen

English versjon below.

Hei, jeg heter Anita og er eier, daglig leder og hovedlærer her på INDRE STILLHET.
Indre Stillhet er et resultat av sammenslåingen av Yogaloftet Oslo (etablert 2007) og Yin Yoga Instituttet AS ( etablert 2012).

Jeg underviser i Tradisjonell yoga – tantra tradisjon og Tradisjonell Yin yoga – tao tradisjon, på alle nivåer voksne/seniorer.
Jeg har utdannet yogalærere innenfor blant annet Yoga Nidra og Tradisjonell Yin Yoga siden 2012.

Mitt yrke består i å hjelpe medmennesker til en bedre helse. Dette gjør jeg på ulike måter gjennom YOGA. Jeg drar veksler på en omfattende undervisningserfaring, en bred kompetanse og egenerfaring med yoga, et langt yrkesliv innen for økonomi, regnskap, ledelse og utvikling av mennesker, samt fra selve livet.

Jeg velger å bruke «INDRE STILLHET» som begrep og uttrykk for mitt arbeid med yoga.
Dette fordi jeg ønsker å vise at det er det yoga egentlig handler om. Fysisk og mental yogapraksis som bringer frem en indre stillhet i oss. Denne stillheten gjør det lettere å se verden, seg selv og skape et energetisk overskudd. Gjennom dette overskuddet blir vi i bedre stand til å håndtere livets mange utfordringer.

Min faglige base ligger i økonomi, administrasjon og ledelse. Jeg har arbeidet som leder og toppleder innenfor økonomi/ledelse og som konsulent innenfor rekruttering, headhunting og lederutvikling i mange år. På ett tidspunkt ble det nødvendig å velge retning: Business eller yoga. Yoga ble min vei videre.
Jeg har også bakgrunn fra toppidrett.

Jeg har bestått den 3,5-årige utdanningen via Yogalærerskolen i Norge (1.000 timer) innenfor Tradisjonell Klassisk Yoga – tantra tradisjon (2008). Denne utdanningen har fokus på fysisk yoga, pusteøvelser, oppmerksomhets- og konsentrasjonstrening, mudra/bandha, meditasjon, Kriya yoga, energiarbeid – chakra, samt yogafilosofi og -historie.
Jeg har i tillegg fordypet meg i taoistisk filosofi og kinesiske medisin under dyktige mestere/lærere innenfor fagområdet.
Jeg arbeider kontinuerlig med å fordype meg videre i yogaens ulike fysiske og mentale praksiser, samt filosofi og historie. En livslang prosess; alltid elev!
E-RYT 500 sertifisering hos Yoga Alliance og YACEP instruktør (tilbyder av kompetansehevingskurs hos Yoga Alliance).

Du kan følge meg via disse lenkene:

Du er alltid velkommen til å ta kontakt med meg: post@indrestillhet.no

— — — — — — — — —

Hi, my name is Anita and I am the owner, general manager and head teacher here at INDRE STILLHET – INNER SILENCE (formerly Yogaloftet Oslo (est. 2007) and Yin Yoga Instituttet AS ( est. 2012)).

I teach Traditional Yoga – tantra tradition and Traditional Yin Yoga – tao tradition, at all levels to the grown ups/seniors.

I have been training yoga teachers in Yoga Nidra and Traditional Yin Yoga since 2012.

My profession is to help fellow human beings to a better health. I do this in different ways through YOGA. I draw on extensive teaching experience, a broad competence and personal experience with yoga, a long professional life in finance, accounting, management and development of people, as well as from life itself.

I choose to use “INDRE STILLHET – INNER SILENCE” as a term and expression for my work with yoga.
This is because I want to show that this is what yoga is really about. Physical and mental yoga practice that prevails an inner silence in us. This silence makes it easier to see the world, oneself and create an energetic surplus. Through this profit we become better able to handle life’s many challenges.

My professional base, beside yoga, is in finance, administration and management. I have worked as a manager and top manager in finance / management and as a consultant in recruitment, headhunting and leadership development for many years. At one point it became necessary to choose a direction: Business or yoga. Yoga became my way.

I also have a background in rowing on top national level.

I have passed the 3.5-year education via the Yogalærerskolen i Norge (1,000 hours) within Traditional Classical Yoga – tantra tradition (2008). This education focuses on physical yoga, breathing exercises, concentration training, mudra / bandha, meditation, Kriya yoga, energy work – chakra, as well as yoga philosophy and history.

I work continuously to immerse myself further in yoga’s various physical and mental practices, as well as philosophy and history. A lifelong process; always a student!

You can follow me via these links:

Please, always feel free to contact me: post@indrestillhet.no